Current Affairs February 2016  Current Affairs February 2016

Current Affairs February 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અ...

+ Read more »

How to Fill details of SSC OMR Sheet How to Fill details of SSC OMR Sheet

How to Fill Details of SSC OMR Sheet ? નમસ્કાર  અહી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરિક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેનું નિરિક્ષણ કાર્ય કરશે તે...

+ Read more »

INCOME TAX CALC 2015-16 (A4 Size) INCOME TAX CALC 2015-16 (A4 Size)

Calculate your current year Income Tax easily. To download click under mentioned link. Income Tax Calculator Year 2015-16 (A4 s...

+ Read more »

App App

EduSafar App Download  Download 

+ Read more »

Std 10 Model Answer Key by GSEB Std 10 Model Answer Key by GSEB

Std 10 Model Answer Key by GSEB મિત્રો  ધો ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓની કેટલીક આદર્શ ઉતરવહીઓ ધરાવતી આ pdf બુક મુકેલ છે જે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્...

+ Read more »

Standard 10 English Black buck Quiz Standard 10 English Black buck Quiz

આપે Standard 10 English Unit 1 to 15 Quiz તો ડાઉન લોડ  કરી હશે હવે આપ સૌ મિત્રો માટે ધો.૧૦ની સપ્લીમેન્ટરી રીડીંગ Black Buck ની ક્...

+ Read more »

STD 10 MATHS QUESTION BANK STD 10 MATHS QUESTION BANK

Std 10 Maths Question Bank અહી ધો 10 નાં ગણિત વિષયની Question Bank  આપેલ છે આ  Question Bank ને     Bharat Bagada ,   B.D.M....

+ Read more »

Income Tax Calculator 2015-16 (Shruti  font) Income Tax Calculator 2015-16 (Shruti font)

Income Tax Calculator 2015-16 મિત્રો  વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે તમારે કેટલો ટેક્સ ભરવાનો થાય તથા 16 નંબરનું ફોર્મ ભરવા માટે ઉપયોગી બને તે...

+ Read more »

Get Latest Sports News 2016 of Cricket, Football, Tennis, Rugby, WWE updates Get Latest Sports News 2016 of Cricket, Football, Tennis, Rugby, WWE updates

Get latest sports news and updates from India and World. sports24hour.com Offers sports news update and sports headlines on cricket, footbal...

+ Read more »

Current Affairs January 2016 Current Affairs January 2016

Current Affairs January 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપ...

+ Read more »
 
Top