D.A. DIFFERENCE CALCULATOR D.A. DIFFERENCE CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, સરળતાથી મોંઘવારી તફાવત પત્રક બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »

Constitution of India - Part 1 in Gujarati-Bhartiya Bandharan Constitution of India - Part 1 in Gujarati-Bhartiya Bandharan

નમસ્કાર, ભારતીય બંધારણ નો આ વિડીયો જરૂર આપને ગમશે.. http://gkinhindi.co.in/

+ Read more »

Current Affairs March 2016 Current Affairs March 2016

Current Affairs March 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડે...

+ Read more »

Standard 11 Textbooks Gujarati Medium Standard 11 Textbooks Gujarati Medium

Standard 11 Textbooks Gujarati Medium નમસ્કાર જુન ૨૦૧૬ થી ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહના અંગ્રેજી, ઈતિહાસ, રાજ્યશાસ્ત્ર, સંસ્કૃત, નામુ...

+ Read more »

Standard 9 Textbooks Gujarati Medium Standard 9 Textbooks Gujarati Medium

Standard 9 Textbooks Gujarati Medium નમસ્કાર જુન ૨૦૧૬ થી ધોરણ ૯ ના ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, સામાજિક વિજ્ઞાન, ચિત્રકામ, શાશી ના પાઠ...

+ Read more »

Std 10 Sanskrit Part A Board Exam March 2016 Paper solution Std 10 Sanskrit Part A Board Exam March 2016 Paper solution

Std 10 Sanskrit Part A Board Exam Paper solution તા 16-03-2015ના ધો ૧૦ના સંસ્કૃત  પેપર હતું તેમાં MCQ અને part B સરળ હોવાથી વિદ્...

+ Read more »

Std 10 English Part A Bord Exam March 2016 Paper solution Std 10 English Part A Bord Exam March 2016 Paper solution

Std 10 English Part A Bord Exam Paper solution તા 16-03-2015ના ધો ૧૦ના અંગ્રેજી પેપર હતું તેમાં MCQ અને part B સરળ હોવાથી વિદ્યા...

+ Read more »

Std 10 Social Science  Part A Bord Exam  March 2016  Paper solution Std 10 Social Science Part A Bord Exam March 2016 Paper solution

Std 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution તા 14-03-2015ના ધો ૧૦ના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનું પેપર હતું તેમાં MCQ થોડા ...

+ Read more »

Standard 10 Maths Part A Bord Exam March 2016 Paper solution Standard 10 Maths Part A Bord Exam March 2016 Paper solution

Standard 10 Maths Part A Bord Exam Paper solution તા 12-03-2015ના ધો ૧૦ના ગણિત વિષયનું પેપર હતું તેમાં MCQ થોડા ફેરવી પૂછેલા હોવ...

+ Read more »

Std 10 Science & Technology  Part A Bord Exam March 2016 Paper solution Std 10 Science & Technology Part A Bord Exam March 2016 Paper solution

Std 10 Science & Technology  Part A Bord Exam Paper solution તા 10-03-2015ના ધો ૧૦ના આજે ધો. ૧૦ના વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષ...

+ Read more »
 
Top