Current Affairs March 2017 pdf Current Affairs March 2017 pdf

Current Affairs March 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ ...

+ Read more »

Current Affairs 4 to 6 March 2017 Video Current Affairs 4 to 6 March 2017 Video

Current Affairs 4 to 6 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત કરન્...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 3 March 2017 Video Current Affairs 1 to 3 March 2017 Video

Current Affairs 1 to 3 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત કરન્...

+ Read more »

Current Affairs 26 to 28 February 2017 Video Current Affairs 26 to 28 February 2017 Video

Current Affairs 26 to 28 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત ...

+ Read more »

Current Affairs February 2017 pdf Current Affairs February 2017 pdf

Current Affairs February 2017 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અ...

+ Read more »

Current Affairs 23 to 25 February 2017 Video Current Affairs 23 to 25 February 2017 Video

Current Affairs 23 to 25 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી...

+ Read more »

Current Affairs 21 to 22 February 2017 Video Current Affairs 21 to 22 February 2017 Video

Current Affairs 21 to 22 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 20 February 2017 Video Current Affairs 19 to 20 February 2017 Video

Current Affairs 19 to 20 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એ...

+ Read more »

Current Affairs 17 to 18 February 2017 Video Current Affairs 17 to 18 February 2017 Video

Current Affairs 17 to 18 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્...

+ Read more »

Current Affairs 15 to 16 February 2017 Video Current Affairs 15 to 16 February 2017 Video

Current Affairs 15 to 16 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુ...

+ Read more »
 
Top