ત્રણ અંકની સંખ્યાનો ત્રણ અંકની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર BY SANJAY SIR ત્રણ અંકની સંખ્યાનો ત્રણ અંકની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

વર્ગ અને વર્ગમૂળ- એકમનો અંક 5 હોય તેવી સંખ્યા માટે વર્ગ અને વર્ગમૂળ- એકમનો અંક 5 હોય તેવી સંખ્યા માટે

 

+ Read more »

વર્ગ- 11 થી 99 સુધીની સંખ્યાનો વર્ગ- 11 થી 99 સુધીની સંખ્યાનો

 

+ Read more »

પાયથાગોરસનું પ્રમેય ધોરણ-10 પાયથાગોરસનું પ્રમેય ધોરણ-10

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-6 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-6 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-5 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-5 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-4 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-4 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-3 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-3 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »
 
Top