કોઈ પણ સંખ્યાનો 11 સાથે ગુણાકાર BY SANJAY SIR કોઈ પણ સંખ્યાનો 11 સાથે ગુણાકાર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

INCOME TAX CALC FY 2020-21 Version 11.20 INCOME TAX CALC FY 2020-21 Version 11.20

  નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના ઇન્કમટેક્ષ ની નવા તેમજ  જુના વિકલ્પ માટે સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષની ગણતરી કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. ...

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-4 PART-1 દ્વિધાત સમીકરણ BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-4 PART-1 દ્વિધાત સમીકરણ BY SANJAY SIR

 https://youtu.be/GHhItnXzG7g

+ Read more »

ગુણાકાર-એકમના અંક સમાન હોય દશકના અંકોનો સરવાળો 10 હોય BY SANJAY SIR ગુણાકાર-એકમના અંક સમાન હોય દશકના અંકોનો સરવાળો 10 હોય BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR ત્રણ અંકની સંખ્યાનો વર્ગ BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

P.T. PRACTICAL TABLE STD-9 & 10 P.T. PRACTICAL TABLE STD-9 & 10

નમસ્કાર મિત્રો, વ્યાયામ શિક્ષકો કેટલાક સમયથી શા.શિ.ના પ્રેક્ટિકલ માટે એક એક્સેલ શીટ બનાવી આપવા માટે મને રજુઆત કરી હતી, પરંતુ સમયના અભાવના...

+ Read more »

JULY HRA-INCREMENT CALC 2020 (New) JULY HRA-INCREMENT CALC 2020 (New)

સરળતાથી જુલાઇ ઘરભાડું તથા ઇજાફાની ગણતરી કરો. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. આપના વિસ્તારમાં મળવાપાત્ર H.R.A.ની ટકાવારી મુજબ ફે...

+ Read more »

 વૈષ્ણવજન   ગુજરાતી  કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦ વૈષ્ણવજન ગુજરાતી કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦

ધોરણ – ૧૦ ગુજરાતી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય વૈષ્ણવજન નરસિંહ મહેતાનું પદનો અભ્યાસ વિડિયોના માધ્યમથી કરવાનો નમ્રપ્રયાસ કરેલ છે.  ૧ વૈષ્વવજન...

+ Read more »

BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20 BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20

નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું થતું હોય છે. તો અહી સરળતાથી ...

+ Read more »

Water resources     સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો Water resources સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો

વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર   સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – 10  પ્રકરણ – 11 નો વિડિયો જોઇને તેના આધારે તમારે આ કસોટીના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ક...

+ Read more »
 
Top