બાળવાર્તાઓ ભાગ-1

Balvarta Part-1
અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે
આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે.આ બાળ વાર્તાઓ દ્વારા બાળકોમાં સંસ્કાર નું સિંચન કરવામાં ઉપયોગી બનશે . આ તમામ બાળવાર્તાઓ pdf  ફાઈલ સ્વરૂપે છે જેની તમે પ્રિન્ટ પણ કાઠી શકશો. તમારા બાળકો અને તમારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બનશે
અહી કુલ 76 બાળવાર્તાઓ સંકલન સ્વરૂપે આપેલ છે.
આ બાલાવાર્તાઓને ડાઉનલોડ કરવા જેતે નામ પર ક્લિક કરો
1
39
2
40
3
41
4
42
5
43
6
44
7
45
8
46
9
47
10
48
11
49
12
50
13
51
14
52
15
53
16
54
17
55
18
56
19
57
20
58
21
59
22
60
23
61
24
62
25
63
26
64
27
65
28
66
29
67
30
68
31
69
32
70
33
71
34
72
35
73
36
74
37
75
38
76

સૌજન્ય : ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી

1 comments:

 
Top