નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં (મહેસાણા જિલ્લા સિવાયના તમામ જિલ્લાઓમાં)  જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી ઓગષ્ટ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પંચ મુજબનો તફાવત રજુ કરવા માટે પરિપત્ર થયેલ  છે. જે મુજબ આ શીટ દ્વારા આપ સરળતાથી તફાવત કાઢી શકો છો ઉપરાંત તેમાં પાંચ હપ્તામાં તફાવતની રકમ મેળવી શકો છો  તેમજ જુલાઇ માસ માટે ઇન્ક્રિમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટર પણ સામેલ છે. 

 TO DOWNLOAD : CLICK HERE


0 comments:

Post a Comment

 
Top