Secondary TAT-2014 Answer Key

Secondary TAT- 2014  Answer key

   અહી તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની TAT  Exam ની  Secondary TAT-2014 Official Answer key  આપેલ છે.  TAT Exam ગુજરાત  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં  આવે છે. આ પરિક્ષામાં  પ્રથમ વિભાગમાં  150 ગુણ અને બીજા  વિભાગમાં  100 જે તે વિષય નું પેપર હોય છે આ બંને  પેપરમાંથી પરિક્ષાર્થીએ  પાસ થવા માટે 125 ગુણ લાવવાના  હોય છે. બોર્ડની સાઈટનું થોડુ સર્વર ડાઉન હોવાથી DOWNLOAD કરવા થોડી તકલિફ પડી શકે છે આપને કદાચ The system cannot find the path specifiedસંદેશ પણ દેખાય
.

Secondary TAT-2014 Official Answer key ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીક પર ક્લિક કરો

   1.  All Subject  Section-1 click here 

   2.  Scince/Maths Section-2 click here

   3.  Social Scince Section-2 click here 

   4.  Gujarati Section-2 click here

   5.  English Section-2 click here

   6.  Hindi Section-2 click here

   7.  Sanskrit Section-2 click here

   8.  Physical Education Section-2 click here

   9.  Chitrakam Section-2 click here 

10.  Computer Section-2 click here 

11.  Krushi Section-2 click here

1 comments:

 
Top